Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1. Általános információk

Adatkezelő: Oander Development Kft. (adószám: 26210443242), 1061 Budapest, Andrássy út 2. III. emelet 1.

Érintett: Érintettnek minősül az Adatkezelő honlapjának (www.hovaforduljak.hu; továbbiakban: „Honlap”) látogatója.

Személyes Adat: az Érintettre vonatkozó bármely információ.

1.1. A jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő az adatvédelmi szabályozásra tekintettel tájékoztassa az Érintetteket az Adatkezelő által folytatott adatkezelések legfontosabb körülményeiről.

1.2. Az Adatkezelő elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelmében, és kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

1.3. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást ad.

1.4. Az Adatkezelő:

 • a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és azok kezelését csak a szükségesre korlátozza („adattakarékosság”);
 • által kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek („pontosság”);
 • a személyes adatok olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága („integritás és bizalmas jelleg”).

1.5. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Magyarország Alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – („GDPR”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – („Infotv”);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – („Ptk”).

1.6. Az Adatkezelési Tájékoztató és az Adatkezelő adatkezelésével összefüggő egyéb információ elérhetők a Honlapon.

1.7. Amennyiben kérdése merülne fel az Adatkezelési Tájékoztatóval vagy az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban, akkor kérjük, hogy lépjen kapcsolatba kollégánkkal az hovaforduljak@oander.hu e-mail elérhetőségen.

2. Adatkezelés

2.1. Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotást is, nem alkalmaz.

2.2. Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a lehető legszükségesebbre korlátozza az általa végzett személyes adatkezeléseket, ugyanakkor bizonyos személyes adatok kezelése elkerülhetetlen. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli, valamint azokat az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat, amelyek a Honlap látogatása során keletkeznek. Adatkezelő az alábbi személyes adatokat – az ott megjelölt jogalap alapján és célok érdekében – kezeli:

2.2.1. Segítők és segítséget kérők adatai

Érintett: a honlapra regisztráló segítő szakember (Szakember) és segítő beszélgetést igénylő látogató (Kliens).

Adatkezelés célja: A 2020-as világjárvány azonnali és hosszabb távú hatásainak pszichés és egyéb mentálhigiénés terheinek és kihívásainak enyhítésére a hovaforduljak.hu össze kívánja kapcsolni az önkéntesen segíteni kívánó szakértőket a segítséget igénylőkkel. Ehhez a segítő Szakértő Érintettnek regisztrálnia kell a honlapon, amellyel együtt az azonosításhoz és a kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat rögzíti az Adatkezelő. Emellett az Adatkezelő a segítségkérő Kliens Érintettről is rögzít a segítő beszélgetés időpontkérésekor megadott alapinformációkat.

Kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám. Amennyiben az érintett Szakember, akkor mindez kibővül a Szakemberre vonatkozó szakmai bemutatkozó információkkal valamint egy, a Szakember által feltöltött fényképpel.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulását adja a személyes adatainak kezeléséhez a regisztráció során (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Adatkezelés időtartama: Kliens esetén a segítő beszélgetés létrejötte után ; Szakember esetén a megadott adatokat az Adatkezelő a regisztráció Érintett általi törléséig kezeli,

Adatszolgáltatás: Az Érintett nem köteles a személyes adatokat megadni, de az adatszolgáltatás nélkül nem jöhet létre a segítő beszélgetés.

Adatkezelés helye: Magyarország.

3. Egyéb adatkezelések

3.1. Eseti jelleggel az Adatkezelő egyéb személyes adatok kezelését is végezheti. Az Adatkezelési Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

3.2. Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság („NAIH”), illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása érdekében megkereshetik az Adatkezelőt, aki a kért adatokat a jogszabályi keretek között kiadja a megkereső hatóságnak. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

4. Adatfeldolgozók

4.1. Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat bízza meg az adatkezelési műveletek során:

4.1.1. Sigmanet Kft. (cím: 1132. Budapest, Victor Hugo u. 18-22., asz: 13919252-2-41): tárhelyszolgáltatás.

4.1.2. Oander Development Kft: honlapfejlesztési szolgáltatás. (1061 Budapest, Andrássy út 2. III. emelet 1., asz: 26210443242)

4.2.3. Rocket Scinence Group LLc.(Mailchimp): 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

5. Harmadik személyek személyes adatainak kezelése

5.1. Amennyiben az Érintett harmadik személyek személyes adatait adja meg, az Érintett kötelessége annak biztosítása, hogy az adatközléshez szükséges hozzájárulást beszerezze vagy az egyéb jogalapot teljesítse, és értesítse az Adatkezelőt az ezzel kapcsolatos bármely változás esetén. Az Érintetteknek tartózkodnia kell harmadik személyek személyes adatainak átadásától, kivéve, ha az adatközlés az Adatkezelővel fennálló szerződés teljesítéséhez szükséges. Kizárólag az Érintett felelős ezen harmadik személyek személyes adatainak kezeléséért.

6. Adatbiztonság

6.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és – figyelembe véve a technológia állását, valamint a személyes adatok jellegét és a kockázatokat – megtesz minden olyan intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja, illetve véd a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen, legyen szó akár emberi tevékenységről, fizikai vagy környezeti hatásról. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

(a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

(b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

(c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

(d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

7. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

7.1. Az Érintettnek joga van:

 • hozzáférni a személyes adatokhoz: Az Érintett kérése esetén az Adatkezelő információt nyújt az Érintettről kezelt adatok köréről, amit Adatkezelő adatkezelőként kezel és/vagy amit az Adatkezelő érdekében adatfeldolgozó kezel, amennyiben a GDPR 15. cikke szerinti feltétel teljesül.
 • a személyes adatok helyesbítését kérni: Az Adatkezelő helyesbíti az Érintett személyes adatait, amennyiben azok pontatlanok vagy hiányosak, és a megfelelő adatok az Adatkezelő rendelkezésére állnak.
 • a személyes adatok törlését kérni (elfeledtetéshez való jog): Az Adatkezelő az összes személyes adatot törli, amennyiben a GDPR 17. cikke szerinti feltételek teljesülnek.
 • az adatkezelés korlátozásához: Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha a GDPR 18. cikke szerinti feltételek teljesülnek.
 • az adathordozhatósághoz: Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

7.2. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az 1.7. pontban meghatározott kapcsolattartó személynek küldött kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.3. Az Érintett joga a jogorvoslathoz:

 • felügyeleti hatóságnál történő panasztétel: Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Tel.: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: https://naih.hu/index.html), ha a személyes adatok kezelése a jogait megsértette.
 • bírósági jogorvoslathoz való jog: A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, az Érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették az adatvédelmi szabályok szerinti jogait. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintettnek okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem köteles megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

8. Süti tájékoztató

8.1. A Honlap felhasználói élményének javítása érdekében sütiket használunk.

8.2. A sütik olyan adatcsomagok, amelyeket a Honlap látogatása során helyeznek el az Érintett számítógépén vagy böngészésre használt egyéb eszközén. Az Adatkezelő az alábbi sütiket használhatja a Honlapon:

 • szükséges sütik: a használatuk létfontosságú a Honlap működése és üzemelése érdekében. Ezek nélkül a Honlap vagy annak egy része nem, vagy nem megfelelően jelenne meg. A Honlap üzemeltetője a szükséges sütiket a 2002/58/EK rendelet alapján alkalmazza;
 • funkcionális sütik: ezeknek a sütiknek a célja, hogy a felhasználói élményt javítsák, pl. a böngészésre használt eszköz, nyelv vagy egyéni beállítások megjegyzésére;
 • statisztikai sütik: ezek a sütik anonimizáltak; segítenek megérteni, hogy a látogató hogyan lép interakcióba a Honlappal;

8.3. Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Honlap használatával a sütik használatába beleegyezik (GDPR 6. cikk (1) a) pont). Amennyiben az Érintett által használt böngésző lehetővé teszi, a Honlap automatikusan elmenthet információkat az Érintett böngészésre használt számítógépéről vagy egyéb eszközéről, és úgynevezett sütiket helyezhet el rajta. A jelen fejezet elmagyarázza, hogy mik azok a sütik, és hogy az Adatkezelő hogyan használja azokat.

8.4. Az Érintett a saját számítógépén, vagy más, böngészésre használt eszközein is megtilthatja a sütik használatát, illetve a Honlap elérésére használt böngésző beállításaiban (általában az Eszközök/Beállítások/Adatvédelem/Sütik opciónál). A sütik elutasítása esetén az Érintett nem fogja tudni a Honlap teljes funkcionalitását és szolgáltatásait használni, és ennek következményeként az Adatkezelő nem garantálhatja a teljes, gördülékeny és megszakítás nélküli Honlap használatot. Az Érintett további információkat találhat a sütikről az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség weboldalán.

8.5. A Honlap Google Analytics sütiket használ. Ezek a sütiket külső szolgáltató helyezi el, és:

 • a külső szolgáltató, nem pedig az Adatkezelő ellenőrzése alatt állnak;
 • elérhetőek minden olyan weboldalon, amely a szolgáltatást igénybe veszi;
 • a látogató mozgását követheti egyik oldalról a másikra;
 • lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy pontosabb hirdetési tartalmakat jelenítsen meg.
 • A Google Analytics sütikre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatás az alábbi honlapokon érhető el:

A Honlapon használt sütik:

A honlapon használt működéshez nélkülözhetetlen sütiket az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Táblázat:

 

Név

Szolgáltató

Cél

Lejárat

Típus

ELENGEDHETETLEN

Az elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalunkat azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

collect

Google

A Goolge Analytics statisztikai szolgáltatás számára továbbít adatokat a felhasználó eszközéről és böngészési viselkedéséről. Segít a felhasználó követésében több eszközön vagy weboldalon át.

Session

Pixel

CookieConsent

Cookiebot

Stores the user's cookie consent state for the current domain

1 év

HTTP

form_key

hovaforduljak.hu

Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor.

1 nap

HTTP

mage-cache-sessid

hovaforduljak.hu

This cookie is used in context with load balancing - This optimizes the response rate between the visitor and the site, by distributing the traffic load on multiple network links or servers.

1 nap

HTTP

mage-cache-storage

hovaforduljak.hu

This cookie is used in context with load balancing - This optimizes the response rate between the visitor and the site, by distributing the traffic load on multiple network links or servers.

1 nap

HTML

mage-cache-storage-section-invalidation

hovaforduljak.hu

This cookie is used in context with load balancing - This optimizes the response rate between the visitor and the site, by distributing the traffic load on multiple network links or servers.

1 nap

HTML

mage-cache-timeout

hovaforduljak.hu

This cookie is necessary for the cache function. A cache is used by the website to optimize the response time between the visitor and the website. The cache is usually stored on the visitor’s browser.

Persistent

HTML

mage-messages

hovaforduljak.hu

Necessary for the functionality of the website's chat-box function.

1 nap

HTTP

mage-translation-file-version

hovaforduljak.hu

Used in context with the language setting on the website. Facilitates the translation into the preferred language of the visitor.

Persistent

HTML

mage-translation-storage

hovaforduljak.hu

Used in context with the language setting on the website. Facilitates the translation into the preferred language of the visitor.

Persistent

HTML

PHPSESSID

hovaforduljak.hu

Preserves user session state across page requests.

1 nap

HTTP

product_data_storage

hovaforduljak.hu

Necessary for the compare-products function on the website.

1 nap

HTML

recently_compared_product

hovaforduljak.hu

Necessary for the compare-products function on the website.

1 nap

HTML

_ga

hovaforduljak.hu

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

2 év

HTTP

_gat

hovaforduljak.hu

Used by Google Analytics to throttle request rate

1 nap

HTTP

_gid

hovaforduljak.hu

Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.

1 nap

HTTP

BEÁLLÍTÁSOK

A preferenciális sütik használatával olyan információkat tudunk megjegyezni, amelyek megváltoztatják a weboldal magatartását, illetve kinézetét, erre példa lehet az Ön által előnyben részesített nyelv vagy a régió, amelyben tartózkodik.

Nem használunk ilyen típusú sütiket

 

 

 

 

STATISZTIKAI

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

recently_compared_product_previous

hovaforduljak.hu

Collects information on which products have been viewed by the visitor - This is used for optimizing the specific visitor's navigation on the website.

1 nap

HTML

recently_viewed_product

hovaforduljak.hu

Collects information on which products have been viewed by the visitor - This is used for optimizing the specific visitor's navigation on the website.

1 nap

HTML

recently_viewed_product_previous

hovaforduljak.hu

Collects information on which products have been viewed by the visitor - This is used for optimizing the specific visitor's navigation on the website.

1 nap

HTML

MARKETING

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

__ptq.gif

Hubspot

A HubSpot marketingszolgáltatás számára továbbít adatokat a felhasználó eszközéről és viselkedéséről. Segít követni a felhasználót különböző eszközökön és marketingcsatornákon át.

Session

Pixel

IDE

Google

Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.

1 év

HTTP

test_cookie

Google

Used to check if the user's browser supports cookies.

1 nap

HTTP

__hssc

hovaforduljak.hu

Collects statistical data related to the user's website visits, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded. The purpose is to segment the website's users according to factors such as demographics and geographical location, in order to enable media and marketing agencies to structure and understand their target groups to enable customised online advertising.

1 nap

HTTP

__hssrc

hovaforduljak.hu

Collects statistical data related to the user's website visits, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded. The purpose is to segment the website's users according to factors such as demographics and geographical location, in order to enable media and marketing agencies to structure and understand their target groups to enable customised online advertising.

Session

HTTP

__hstc

hovaforduljak.hu

Collects statistical data related to the user's website visits, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been loaded. The purpose is to segment the website's users according to factors such as demographics and geographical location, in order to enable media and marketing agencies to structure and understand their target groups to enable customised online advertising.

1 év

HTTP

hubspotutk

hovaforduljak.hu

Keeps track of a visitor's identity. This cookie is passed to the marketing platform HubSpot on form submission and used when de-duplicating contacts.

1 év

HTTP

GPS

YouTube

Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location.

1 nap

HTTP

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos.

179 nap

HTTP

YSC

YouTube

Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen.

Session

HTTP

yt-remote-cast-installed

YouTube

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML

yt-remote-connected-devices

YouTube

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Persistent

HTML

yt-remote-device-id

YouTube

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Persistent

HTML

yt-remote-fast-check-period

YouTube

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML

yt-remote-session-app

YouTube

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML

yt-remote-session-name

YouTube

Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video

Session

HTML

BESOROLÁSSAL NEM RENDELKEZŐ

A besorolással nem rendelkező sütik olyan sütik, amelyek még besorolás alatt állnak, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.

hideCompareSticky

hovaforduljak.hu

Függőben

Persistent

HTML